Platformvoorwaarden

01-01-2020 - 003

Inleiding

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op  alle diensten (het “Gebruik”) aangeboden door Gig2U als exploitant van een online platform (hierna “Gig2U”)dat bedrijven als geregistreerde aanbieders ( hierna “AANBIEDERS”), van kant-en-klaar (bij totstandkoming in vergaande mate gefixeerd) werk ( “Gig’s”),  als opdrachtgevers "Opdrachtgever(s)") in contact brengt (“Dienst”) met freelance geregistreerde deelnemers (“Deelnemer(s)”) die bereid zijn de op Gig2U aangeboden Gig’s als (“Opdrachtnemer(s)”) vrij te aanvaarden respectievelijk te weigeren (“Boeking(en)”). Gig2U stelt Deelnemers in een beveiligde omgeving in staat hun verplichtingen jegens elkaar overeen te komen, vast te leggen en administratief tijdig, juist en volledig af te handelen conform door Gig2U bepaalde protocollen, formats en voorwaarden.

Met Gig2U wordt de complete omgeving van het platform bedoeld, inclusief de website en app, als functionaliteit om het Gebruik volledig te laten functioneren. Gig2U heeft middels een technische integratie en op basis van een contractuele relatie een samenwerken met CSP, Hienfeld en OBP. Gig2U is eigendom van en wordt uitgebaat door Gig2U B.V. bekend onder de handelsbenaming “Gig2U", is statutair gevestigd aan de Veldheimerlaan 45A, 1402 LB te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 34260859 en met BTW nummer 859659124B01.

Opdrachtgever(s), Aanbieder(s) en Opdrachtnemer(s), Deelnemer(s) worden gezamenlijk aangeduid of naar verwezen als ("Gebruiker(s)", "u" of "uw").

Voor dat u zich registreert op Gig2U d.m.v. het aanmaken van een gebruikersaccount zodat u kunt gebruik maken van Gig2U, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden kunt u Gig2U niet gebruiken.

1. (Voorwaarden en wijzigingen in Voorwaarden)

Gig2U behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, deze Voorwaarden te wijzigen. U dient de Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van wijzigingen. De datum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze Voorwaarden het laatst zijn gewijzigd.

Door Gig2U te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met de gewijzigde Voorwaarden, dient u Gig2U niet meer te gebruiken.

2. (Aard van De Dienst, de Boeking(en) en Gig(s))

De Dienst die door Gig2U wordt aangeboden is beperkt tot het Gebruik; het in contact brengen van Aanbieder(s) en Deelnemer(s) en het faciliteren van Boeking(en) tussen Aanbieder(s) en Deelnemer(s). Gig2U kan geenszins worden beschouwd als werkgever, opdrachtgever of anderzijds verantwoordelijk zijn voor de Boekingen en de Gig’s die Opdrachtnemers rechtstreeks overeenkomen met Opdrachtgevers. U gaat er mee akkoord dat de activiteit van Gig2U niet bestaat uit het voor rekening en risico van Gig2U BV aannemen van de Gig’s. 

Gig2U is slechts een digitaal bemiddelingsplatform en geenszins partij in de relatie die ontstaat tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Om het risico op een fictie dienstverband vóóraf tussen Gig2U, Deelnemer(s) en Aanbieder(s) uit te sluiten faciliteert Gig2U de Boeking(en) tussen Aanbieder(s) en Deelnemer(s) conform de op verzoek van het FNV door de Belastingdienst beoordeelde Algemene modelovereenkomst 90515112643-3 en de Raamwerkovereenkomst GIG2U1 .

Gig2U registreert en bewaakt namens Gebruikers de wettelijke aspecten op grond van Raamovereenkomst en Boeking(en) te weten;

Namens de Deelnemer(s) ter onderbouwing van zijn status als freelance opdrachtnemer:

Documenten (en geldigheidsduur van deze documenten)  

  • Overeenkomst van Opdracht - Volmacht – Registratie Gig2U
  • Raamovereenkomst Gig2U
  • Verklaring van arbeidsbetrekking bij Aanbieder
  • Kopie KVK registratie en uittreksel; Status Ondernemer als Resultaatgenieter voor de inkomstenbelasting
  • Kopie beschikking Belastingdienst ontheffing administratieve lastenverlichting
  • Geldig Identiteitsbewijs (en geldigheidsduur van)
  • IBAN gegevens

Namens Gebruikers

  • Registratie van de Boeking(en) na acceptatie en vrijwaring door Gebruikers en uitbetaling van de Gig

 

Gig2U heeft een beroep gedaan op CSP (een smart notary blockhainservice) welke de persoonsgegevens en wettelijke aspecten conform de Raamovereenkomst Gig2U middels de technische integratie vastlegt in blockchain op een wijze dat ze niet meer kunnen veranderen. Door gebruik te maken van de Dienst en de CSP verificatie en notificatiesystematiek aanvaardt u dat Gig2U en haar partners persoonsgegevens en wettelijke aspecten vastlegt om zichzelf ook in de toekomst te kunnen vrijwaren van fictief werkgeverschap. De CSP Verwerkingsovereenkomst vindt u hier2 en maken integraal deel uit van de Voorwaarden.

 

3. (Duur)

Om van Gig2U gebruik te maken, dienen Aanbieder(s) en Deelnemer(s) op Gig2U geregistreerd te zijn. Deze registratie heeft een minimale duur van één jaar. Na deze periode wordt de registratie automatisch verlengd tot wederopzegging. Gig2U hanteert na verlening de registratie een opzegtermijn van één maand. De registratieperiode vangt aan bij registratie op Gig2U.

Gedurende de registratieperiode, kunnen Opdrachtgevers een onbeperkt aantal aanvragen uitzetten.

 

4. (Registratie en identificatie van een Deelnemer(s) of Aanbieder(s))

Om Gebruik te maken van Gig2U kunt u zich als Deelnemer of Aanbieder kosteloos inschrijven door ons online registratieformulier in te vullen en/ of een Gebruikersaccount aan te maken.

U verbindt er zich toe om enkel correcte en waarheidsgetrouwe gegevens over uw identiteit te verschaffen. Het is verboden om een alias of de identiteit van een andere persoon aan te nemen, om meerdere profielen te creëren of om het profiel van een andere Gebruiker te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om profielen die incorrecte of valse gegevens bevatten, of waarvan Gig2U redelijkerwijs kan vermoeden dat deze incorrecte of valse gegevens bevatten, te verwijderen of de betrokken Gebruiker de toegang tot het platform te ontzeggen, tijdelijk of definitief, zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

In geval van twijfel kan Gig2U u ook vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van schriftelijke bewijsstukken en mag Gig2U overgaan tot elke verificatie die in deze context nuttig kan zijn.

 

5. (Verplichtingen van Gebruikers)

5.1 Verplichting Opdrachtgever om Opdrachtnemer te betalen

Als Opdrachtgever verbindt u zich ertoe om uiterlijk aan het einde van de Opdracht de verschuldigde vergoeding te betalen conform de door ons gefaciliteerde Boeking en de afspraken die u voordien onderling heeft gemaakt. De Gig2U minimum tarieven gelden als richtlijn om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

5.2 Verbod om de gegevens voor ander dan persoonlijk gebruik te gebruiken

U mag Gig2U enkel gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik, als Aanbieder en goed Opdrachtgever of i.g.v. Deelnemer en goed Opdrachtnemer. Het is u niet toegestaan om informatie die u verkrijgt via Gig2U door te geven aan derden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden of doeleinden die vreemd zijn aan het normale gebruik van opdrachtgever, opdrachtnemer zoals beoogd in de Raamwerkovereenkomst Gig2U.  

5.3 Naleven van wettelijke verplichtingen

Elke Gebruiker verbindt er zich toe om alle toepasselijke wetgeving na te leven in het kader van zijn/haar gebruik van Gig2U.

Gig2U wijst Gebruikers er op dat onjuist gebruik van Gig2U wettelijke verplichtingen met zich kan mee brengen voor Gebruiker(s), in het bijzonder op het vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en verzekeringen.

Alle Boeking(en) die tot stand komen via Gig2U zijn rechtstreeks tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer conform de Raamwerkovereenkomst Gig2U. Elke Opdrachtgever en Opdrachtnemer is verantwoordelijk om zelf het nodige advies in te winnen. Ook moeten elke Opdrachtgever en Opdrachtnemer zelf de vereiste stappen zetten en ervoor te zorgen dat hij/zij alle toepasselijke wettelijke verplichtingen naleeft. In geen geval kan Gig2U aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, boete of sancties die voortvloeien uit het feit dat een Gebruiker nagelaten heeft de regelgeving na te leven.

5.4 Verzekeringen

Alvorens een Deelnemer als freelance Opdrachtnemer Boeking(en) aanvaardt respectievelijk weigert   houdt de Deelnemer gedurende de Gig’s een verzekering bestaande uit de dekkingen Ongevallen /Overlijden en Algemene Bedrijfsaansprakelijkheid.

Door gebruik te maken van Gig2U en het verplichte verzekeringssysteem, aanvaardt u als Opdrachtnemer dat de Algemene Verzekeringsvoorwaarden behorende bij de verzekering met Polisnummer OF039282 inclusief addendum met polisnummer DL264528 (personenvervoer) of DL271397 (ambulance) tussen u en Hienfeld assuradeuren van toepassing zijn. Deze Verzekeringsvoorwaarden vindt u hier3 en maken integraal deel uit van de Voorwaarden.

 

6. (Betalingen)

Gig2U faciliteert het betalingsproces van de Boeking(en).

Voor de uitvoering van deze betalingen doet Gig2U een beroep op de betaaldiensten van OBP (Stichting Online Betalen).

Door gebruik te maken van Gig2U en het OBP betaalsysteem, aanvaardt u als Opdrachtgever dat de OBP Betalingsvoorwaarden tussen u en OBP van toepassing zijn. Deze OBP Betalingsvoorwaarden vindt u hier4 en maken integraal deel uit van de Voorwaarden.

 

7. (Uitsluiting van aansprakelijkheid)

In geen geval is Gig2U aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de onbereikbaarheid van de website, het Platform of verlies van gegevens of informatie die via Gig2U verstrekt worden.

In geen geval is Gig2U aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade, inclusief verzonken (kosten).

 

8. (Beschikbaarheid van het Platform)

Gig2U levert alle redelijke inspanningen om het Platform voor zoveel mogelijk Gebruikers zeven dagen per week en 24 uur per dag uur toegankelijk te houden. In geval van een onderbreking, zal Gig2U de middelen die zij daartoe het meest geschikt achten inschakelen om deze onderbreking in zo kort mogelijke tijd te verhelpen.

Wij behouden ons het recht voor, om op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot Gig2U te onderbreken om technische of andere redenen, en dit zonder dat we aansprakelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Telefonische ondersteuning bij het gebruik van het Platform is beschikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.

 

9. (Intellectuele eigendom)

De intellectuele eigendomsrechten op het Platform de auteursrechten die rusten op alle documenten die opgeslagen, weergegeven en toegankelijk zijn op het Platform zijn ofwel het eigendom van Gig2U ofwel naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

De Gebruiker erkent, aanvaardt en garandeert dat Gig2U en haar dienstverleners beschikken over een niet-exclusief, wereldwijd, onbeperkt, onherroepelijk, gratis (met het recht om sub-licenties te verstrekken) recht om elke tekst, foto of informatie die de Gebruiker op het platform plaatst, te gebruiken in het kader van de exploitatie van Gig2U.

 

10. (Nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid)

Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en uit deze Voorwaarden te zijn verwijderd. De overige Voorwaarden zullen ongewijzigd volledig van kracht en bindend en volledig uitvoerbaar blijven.

 

11. (Overmacht)

Gig2U zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door overmacht of omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

 

12. (Verwijdering van uw profiel)

Gig2U behoudt zich het recht voor om uw profiel te verwijderen wanneer u het Platform niet heeft gebruikt tijdens een periode van 12 opeenvolgende maanden dan wel bij overtreding van de Platform voorwaarden, Raamovereenkomst Gig2U en/of Overeenkomst van Opdracht - Volmacht – Registratie Gig2U.

Als u uw profiel wenst te verwijderen, kunt Gig2U contacteren via e-mail op info@Gig2U.nl. Gig2U zal uw profiel binnen een redelijke termijn verwijderen.

 

13. (Toepasselijk recht en bevoegdheid)

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Ingeval een geschil ontstaat tussen Gig2U en een Gebruiker, verbinden beide partijen zich ertoe om in eerste instantie te trachten dit geschil minnelijk te regelen. Indien er geen minnelijke regeling kan worden getroffen binnen een maand na het ontstaan van het geschil, mag de Gebruiker het geschil, naargelang het geval, naar keuze, voorleggen aan de rechtbanken van de plaats waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft, of de rechtbank van Midden Nederland.

Gig2U zal het geschil altijd aanhangig maken bij een rechtbank uit het arrondissement Midden-Nederland.

In geval van een geschil tussen twee Gebruikers, herinnert Gig2U u eraan dat zij geen partij is aan een dergelijk geschil en dat zij dus op geen enkele manier zal tussenkomen in dergelijk geschil.

 

14. (Meldingen of klachten)

Als u Gebruikersvragen heeft of een Gebruikersprobleem wilt melden, kunt u Gig2U bereiken per post: Veldheimerlaan 45A, 1402 LB Bussum, of per e-mail info@Gig2U.nl

 

 

 1. Raamovereenkomst Gig2U
 2. CSP Verwerkingsovereenkomst
 3. Verzekeringsvoorwaarden
 4. OBP Betalingsvoorwaarden